Tag Archives: Giữa kỳ

Kỹ thuật siêu cao tần


Microwave Engineering – ET4090


 

121-03

 

http://ouo.io/bLDFX

Định vị và dẫn đường điện tử


Localization and Electronic Navigation – ET4140


 

2

 

http://ouo.io/97qlyu

Nhập môn


Introduction to Electronics and Telecommunication Engineering – ET2000


 

http://ouo.io/JDtHDk

Tin đại cương


Introduction to Computer Science – IT1110


 

http://ouo.io/uPGyNR

Mạng thông tin


Information Networks – ET4080


 

1

 

http://ouo.io/ZcYAjv

Điện tử công nghiệp


Industrial Electronics – ET4350


 

141-02-1-K55

 

http://ouo.io/MSIKL

Tư tưởng Hồ Chí Minh


HCM Thought – SSH1050


 

http://ouo.io/rgwa51

Cơ sở kỹ thuật đo lường


Fundamentals of Measurement – ET2080


 

02-K56

 

http://ouo.io/XLI94

Cơ sở truyền tin


Fundamentals of Information Transmission – ET2070


 

K55

 

http://ouo.io/pTkdYI

Kỹ thuật điện


Fundamentals of Electrical Engineering – EE2012


 

1

 

http://ouo.io/WxYcnF

%d bloggers like this: