Tag Archives: Cuối kỳ

Ngôn ngữ lập trình


Programming Language – ET2030


 

7

 

http://ouo.io/BEDV7A

 

Kỹ năng thuyết trình tiếng anh


Presentation in English – FL4110


 

http://ouo.io/9G4uFX

Hệ điều hành


Operating Systems – ET4290


 

132-01

 

http://ouo.io/Zv79HY

 

Dẫn đường và quản lý ko lưu


Navigation and Airline Management – ET5290


 

1

 

http://ouo.io/TU55D

Công nghệ Nano


Nano Technology – ET4600


 

1

 

http://ouo.io/UQSSdD

 

 

Thông tin di động


Mobile Communications – ET4330


 

142-01-1-K5x

 

http://ouo.io/m2fc6

 

Kỹ thuật siêu cao tần


Microwave Engineering – ET4090


 

121-03

 

http://ouo.io/bLDFX

Định vị và dẫn đường điện tử


Localization and Electronic Navigation – ET4140


 

2

 

http://ouo.io/97qlyu

Nhập môn


Introduction to Electronics and Telecommunication Engineering – ET2000


 

http://ouo.io/JDtHDk

Tin đại cương


Introduction to Computer Science – IT1110


 

http://ouo.io/uPGyNR

%d bloggers like this: