Hội sách Hoàng thành Thăng Long.

.

.

Tìm lại tuổi thơ..

Cái thời tiết kiệm từng 500đ để thuê đc một quyển trong một ngày @@

.

.


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: