Enhanced Binary Search (EBS).

    Thuật toán BS nâng cao (EBS) hay thuật toán dựa trên Nhảy và tìm kiếm động là một biến thể của BS, điểm khác biệt chính với BS là EBS ko bắt đầu lại quá trình đọc sau khi một Tag đc nhận dạng. Ngoài ra, trong quá trình khởi tạo, Reader truyền ‘1’ thay vì gửi một loạt số gồm tất cả chúng.

Thuật toán này như thuật toán BS nhưng:

  • Sau khi mã code nhận dạng của Tag đc nhận diện, quá trình chống xung đột ko chỉ đc nhắc lại như thuật toán BS. Mã code mà Reader sẽ gửi tiếp theo ko như quá trình trc đã gửi tại lúc bắt đầu. Nó là mã code thứ 2 (counting backwards) mà quá trình trc đã gửi. Sau đó mã code thứ 3 (counting backwards), code thứ 4 (counting backwards).. cho đến khi mã nhận dạng của tất cả các Tag đc nhận diện.
  • Trong lệnh Request đầu tiên, Reader gửi một code “1” thay vì gửi một code tối đa mà chiều dài của nó như mã nhận dạng của Tag và mỗi bit của mã code là logic “1”. Trong lệnh Request tiếp theo, Reader gửi những bit đã biết thay vì gửi tất cả các bit như trong BS. Quá trình tìm kiếm từ bit đỉnh tới bit dưới. Nếu những bit cao hơn của code nhận dạng Tag như các bit đã biết, các Tag tương ứng sẽ gửi code nhận dạng đến Reader.

.

.

/sangnx.bkfet


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: