Các phương thức chống xung đột trong hệ thống RFID    Có thể phân chia các giao thức chống xung đột tín hiệu trong hệ thống RFID như một trong các sơ đồ bên dưới.

8

9

Hình 1: Các kỹ thuật đa truy nhập và phương thức chống xung đột.

Các kỹ thuật đa truy nhập đc ứng dụng vào giải quyết xung đột Thẻ trong hệ thống RFID.

  • FDMA

10

Hình  2. Đa truy nhập phân chia theo Tần số.

Hướng giải quyết xung đột cho phép một số kênh truyền dẫn làm việc đồng thời tại cùng một thời gian bằng cách sử dụng các tần số hoạt động khác nhau.

  • CDMA

11

Hình  3. Đa truy nhập phân chia theo Mã

    Hướng tiếp cận cho phép các Thẻ có thể liên lạc với Bộ đọc trong cùng một thời điểm và tần số. Các Tag sử dụng chung tần số và thời gian phân biệt với nhau bằng mã duy nhất và chỉ những Tag có mã tương quan phù hợp mới giải điều chế và thu đc tín hiệu từ phía Reader.

  • TDMA

12

Hình  4. Đa truy nhập phân chia theo Thời gian

    Bộ đọc và thẻ có thể sử dụng cùng một tần số trong cùng một vùng năng lượng để giao tiếp với nhau, trong đó mỗi phản hồi của thẻ có thể được phân biệt với thẻ khác bằng khoảng thời gian mà nó được phép sử dụng.

    TDMA là nhóm lớn nhất, chủ yếu của các phương thức chống xung đột trong hệ thống RFID. Vì vậy sẽ tìm hiểu sâu hơn về các giao thức, thuật toán trong nhóm này.

  • SDMA

13

Hình  5. Đa truy nhập phân chia theo Ko gian

    Đây là công nghệ mới. Hướng tiếp cận giải quyết xung đột bằng tái sử dụng lại dung lượng kênh truyền trong các ko gian riêng biệt xung quanh Bộ đọc.

.

/sangnx.bkfet

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: